top of page

Phương pháp Phân tích cơ bản

Updated: Aug 7, 2023

Phân tích cơ bản là phương pháp phân tích đầu tư cổ phiếu bằng cách xác định giá trị nội tại của nó.


Phuong phap Phan tich co ban

Phân tích cơ bản bao gồm:

 1. Phân tích kinh tế vĩ mô: Sức khỏe của nền kinh tế cũng như các chính sách vĩ mô ảnh hưởng đến sức khỏe của doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp phụ thuộc vào chu kỳ của nền kinh tế.

 2. Phân tích ngành: Ngành nghề của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc định giá doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ khó tăng trưởng khi tham gia một ngành có thị trường hẹp. Mặt khác cần so sánh giữa các mã trong ngành để tìm ra các mã dẫn đầu.

 3. Phân tích công ty: Sức khỏe tài chính của công ty, triển vọng tăng trưởng của công ty, khả năng cạnh tranh và khả năng quản lý là những yếu tố quyết định đến giá trị nội tại của cổ phiếu.

Phân tích kinh tế vĩ mô

Việc phân tích các yếu tố vĩ mô giúp đánh giá sức khỏe của nền kinh tế, đưa ra nhận định về tình hình nền kinh tế và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế trong tương lai, qua đó xác định xu hướng chính và dài hạn của thị trường chứng khoán.


Phân tích ngành

Phân tích ngành cho phép nhà đầu tư:

 • Có cái nhìn tổng quan về ngành.

 • So sánh vị thế cạnh tranh của ngành so với các ngành khác.

 • Nắm được chu kỳ kinh doanh của ngành.

 • Đánh giá mức độ rủi ro, tỷ suất sinh lời kỳ vọng của ngành.

Phân tích doanh nghiệp

Trong phân tích doanh nghiệp, báo cáo tài chính (BCTC) là nguồn thông tin vô cùng quan trọng. Việc tìm hiểu kỹ và phân tích BCTC sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai gần để:

 • Đánh giá được khả năng sinh lời của doanh nghiệp,

 • Tính cạnh tranh của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp cùng ngành và

 • Triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp.


Các phương pháp định giá

Các phương pháp định giá về cơ bản sẽ được chia làm 2 nhóm mô hình chính:

 1. Mô hình định giá tương đối: dựa trên việc so sánh các chỉ số tài chính thuộc nhóm định giá với chỉ số trung bình tương ứng của ngành. Một số chỉ số tài chính thường được dùng là

P/E (giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu – price to earnings)

P/B (giá trên giá sổ sách mỗi cổ phiếu – price to book value)

P/S (giá trên doanh thu mỗi cổ phiếu – price to share sales)

P/EBITDA (giá trên lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao – price to EBITDA)

 1. Mô hình định giá tuyệt đối: Bạn sẽ ước lượng lợi nhuận và dòng tiền mà bạn kỳ vọng nhận được trong tương lai nếu nắm giữ cổ phiếu và chiết khấu những dòng tiền này về hiện tại.bottom of page