top of page

Xem trạng thái lệnh giao dịch hàng hóa với CQG

Updated: Jun 27, 2023

CQG cung cấp các sổ lệnh khách nhau giúp người dùng theo dõi trạng thái lệnh của mình

1. Danh sách lệnh chờ (Order working):

Sổ lệnh này liệt kê danh sách các lệnh đang chờ được khớp

Các cột thông tin của sổ lệnh cho các lệnh chờ như sau:

Danh sách lệnh chờ
Danh sách lệnh chờ
 • Status: trạng thái lệnh (đang xử lý, khớp một phần)

 • B/S: chiều của lệnh (mua hoặc bán)

 • Qty: khối lượng giao dịch (tính bằng lot)

 • Unfld (Unfilled size in lots): khối lượng chưa khớp

 • Ord P (Placement price): giá vào lệnh

 • LMT P: giá limit trong trường hợp lệnh chờ là lệnh stoplimit

 • DUR : thời giạn treo lệnh

2. Danh sách lệnh giao dịch (Order)

Sổ lệnh này liệt kê danh sách tất cả các lệnh trong phiên (lệnh chờ, lệnh đã khớp, đã tất toán, đã hủy)

Các cột thông tin của sổ lệnh cho các lệnh trong phiên như sau:

 • Status: trạng thái lệnh (đang xử lý, đã khớp, đã hủy, khớp một phần)

 • B/S: chiều của lệnh (mua hoặc bán)

 • Qty: khối lượng giao dịch (tính bằng lot)

 • Unfld (Unfilled size in lots): khối lượng chưa khớp

 • Symbol: mã hang hóa (mã hợp đồng)

 • Ord P (Placement price): giá vào lệnh hoặc giá chờ khớp

 • Avg Fill P ( Avaerage fill price ): giá khớp lệnh trung bình (nếu có nhiều lệnh cùng một hợp đồng)

 • Type: loại lệnh (limit, market, …)

 • LMT P: giá limit trong trường hợp lệnh chờ là lệnh stoplimit

 • DUR: thời giạn treo lệnh

3. Sửa, huỷ lệnh đang hoạt động

Người dùng có thể thực hiện thao tác sửa lệnh (khối lượng, giá, loại lệnh) và huỷ lệnh đang hoạt động trên thẻ Orders Working hoặc thẻ Lệnh giao dịch (đối với những lệnh trong phiên)

Để hủy lệnh chờ trên danh sách lệnh chờ, người dùng chỉ việc nhắp chuột vào biểu tượng tương ứng với dòng chứa lệnh cần hủy trên danh sách.

CQG sẽ đưa ra thông báo yêu cầu xác nhận việc hủy lệnh. Người dùng lúc này có thể lựa chọn nhắp chuột vào nút [Hủy Lệnh] để xác nhận việc hủy lệnh (lệnh sẽ bị hủy sau đó), hoặc bỏ qua việc hủy lệnh nếu nhắp chuột vào nút [Giữ Lệnh]

Màn hình xác nhận hủy lệnh
Màn hình xác nhận hủy lệnh

: Biểu tượng dùng để sửa lệnh chờ

Khi nhấp chuột vào biểu tượng này, CQG sẽ mở cửa sổ sửa lệnh. Trên cửa sổ sửa lệnh, người dùng có thể sửa thông tin lệnh bằng cách nhập khối lượng hoặc mức giá mới. Ngoài ra, hệ thống cũng đề xuất người dùng lựa chọn mức giá chào mua / chào bán tốt nhất để tiện lựa chọn.

Màn hình sửa lệnh
Màn hình sửa lệnh

Danh sách lệnh ở trạng thái mở (Positions)

Danh sách lệnh ở trạng thái mở được sử dụng để theo dõi trạng thái của vị thế mở đang nắm giữ

Tab trạng thái trên giao diện thiết lập mặc định của FireAnt
Tab trạng thái trên giao diện thiết lập mặc định của FireAnt

Hệ thống sẽ hiện thông tin trạng thái các hợp đồng đang mở

Danh sách lệnh ở trạng thái mở
Danh sách lệnh ở trạng thái mở

Danh sách lệnh ở trạng thái mở có các cột thông tin sau đây:

 • Ngày: ngày vào lệnh

 • Mã hàng: mã hợp đồng (mã hàng hóa)

 • L: khối lượng vị thế long

 • S: khối lượng vị thế short

 • Trung bình: giá khớp lệnh trung bình

 • Loại tiền: Đơn vị tiền tính giá trị hợp đồng

 • OTE/UPL: Lãi/lỗ dự kiến

Để xem chi tiết lệnh ở trạng thái mở, người dùng cần nhắp chuột vào nút [>]

Với mỗi loại hợp đồng, người dùng có thể tiến hành tất toán toàn bộ trạng thái mở hiện có bằng cách nhấp chuột vào nút [˅], sau đó chọn nút [Thanh lý] để tất toán toàn bộ trạng thái mở của 1 mã hợp đồng.

Màn hình thanh lý lệnh
Màn hình thanh lý lệnh

CQG sẽ mở cửa sổ yêu cầu xác nhận việc thanh lý hợp đồng như sau:

Xác nhận thanh lý hợp đồng
Xác nhận thanh lý hợp đồng

Ở cửa sổ xác nhận thanh lý hợp đồng, nhấn nút [Thanh lý] và hệ thống sẽ thực hiện tất toán toàn bộ trạng thái mở của 1 hợp đồng. Nhấn nút [Hủy] để bỏ qua việc thanh lý hợp đồng.

Đối với những hợp đồng đang có lệnh chờ ngoài trạng thái mở, người dùng có thể kết hợp đồng thời huỷ toàn bộ lệnh chờ và tất toán toàn bộ trạng thái mở.

Thoát lệnh
Thoát lệnh

Để thực hiện thoát lệnh, người dùng nhắp chuột vào nút , sau đó chọn để huỷ toàn bộ lệnh chờ và tất toán toàn bộ trạng thái mở của một hợp đồng. CQG sẽ mở cửa sổ yêu cầu xác nhận thoát lệnh.

Xác nhận thoát lệnh
Xác nhận thoát lệnh

Để xác nhận thoát lệnh, người dùng nhấp chuột vào nút [Thoát lệnh]. Chọnnút [Hủy] để bỏ qua việc thoát lệnh.

 

>> Nếu bạn còn thắc mắc, hãy liên hệ ngay với FireAnt TẠI ĐÂY để được nhận hỗ trợ nhé.

FireAnt là Thành viên Kinh doanh chính thức của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, hàng hóa, FireAnt luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ các Nhà đầu tư.Comments


bottom of page