top of page

Tìm hiểu về cổ phiếu

Updated: Jun 27, 2023

Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cổ phiếu, loại chứng khoán thông dụng nhất.


Lịch sử ra đời của cổ phiếu

Lịch sử ra đời Cổ phiếu gắn liền với lịch sử hình thành Công ty cổ phần. Cổ phiếu chính là sản phẩm riêng của công ty cổ phần.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là Cổ phần và người mua cổ phần gọi là Cổ đông.

Cổ đông được cấp một giấy xác nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu - bằng chứng và là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty cổ phần.


Phân biệt các loại cổ phiếu

  1. Cổ phiếu được phép phát hành: là số lượng cổ phiếu tối đa của một công ty có thể phát hành từ lúc bắt đầu thành lập cũng như trong suốt quá trình hoạt động.

  2. Cổ phiếu đã phát hành: là cổ phiếu mà công ty được bán ra cho các nhà đầu tư trên thị trường

  3. Cổ phiếu quỹ: là cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường và được chính tổ chức phát hành mua lại bằng nguồn vốn của mình.

  4. Cổ phiếu lưu hành: là cổ phiếu đã phát hành, hiện đang lưu hành trên thị trường và do các cổ đông đang nắm giữ.

Dựa vào quyền lợi mà cổ phiếu đưa lại cho người nắm giữ, cũng có thể phân biệt cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường)cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi: là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong một công ty, cho phép người nắm giữ loại cổ phiếu này được hưởng một số quyền lợi ưu tiên hơn so với cổ đông phổ thông.


Mã cổ phiếu và thông tin bạn cần biết

Cổ phiếu của mỗi doanh nghiệp khi niêm yết niêm yết sẽ được cấp 1 mã định danh gồm 3 ký tự, trong đó có thể chứa cả ký tự số.

Sử dụng mã cổ phiếu nhà đầu tư có thể tra cứu mọi thông tin liên quan đến công ty tương ứng. Mã cổ phiếu cũng được sử dụng trong giao dịch.

Thông tin cổ phiếu mà bạn cần quan tâm bao gồm:

  • Hồ sơ doanh nghiệp

  • Báo cáo tài chính

  • Tin tức doanh nghiệp

  • Sự kiện doanh nghiệp

  • Dữ liệu giao dịch và các thống kê

Mọi thông tin về doanh nghiệp các bạn đều có thể tra cứu trên hệ thống của FireAnt.

bottom of page